Ryczałt ewidencjonowany

ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałt ewidencjonowany) jest jedną z uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku tej metody podstawą opodatkowania jest przychód osiągniety przez przedsiębiorcę jednak bez uwzględniania kosztów jakie ponósł.  Z tej formy opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą jednoosobowo albo jako spółka osobowa. Ryczałtem ewidencjonowanym opodatkować można również przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Jak przejść na ryczatł ewidencjonowany?

Obecnie przejście na opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest możliwe, jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy: przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, nie przekroczyły 250 000 euro, lub przychody uzyskiwane są wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

Zatem z opodatkowania na zasadach ogólnych, podatku liniowego lub z karty podatkowej można przejść na ryczałt ewidencjonowany jeśli obrót za poprzedni rok podatkowy nie przekroczył równowartości 250 tys. euro.

Wybór ryczałtu ewidencjonawanego jako formy opodatkowania

Ryczałt ewidencjonowany trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca, aby mógł rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego od początku istnienia firmy, powinien zgłosić pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według swojego miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności – nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Podatnicy mogą również zgłosić wybór formy opodatkowania na wniosku podczas rejestracji na CEIDG.

Dokumencja przy ryczałcie

Dla celów wyliczenia podatku należy prowadzić ewidencję przychodów, w której ujmuje się każdą sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością. Rozliczając się ryczałtem ewidencjonowanym trzeba prowadzić dokumentację rachunkową w formie:

 • ewidencji przychodów,
 • ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

 1. Stawka 20% dotyczy przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.
 2. Stawka 17% dotyczy przychodów ze świadczenia usług m.in.:
  -parkingowych,
  -fotograficznych,
  -pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,
  -związanych z zakwaterowaniem,
  -związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego,
  -agentów i pośredników turystycznych,
  -przez agencje pracy tymczasowej,
  -obsługi nieruchomości oraz wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek.
 3. Stawka 12,5% dotyczy przychodów z tytułu umowy najmu, jeżeli roczne dochody z najmu przekraczają 100 000 zł.
 4. Stawka 10% dotyczy przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych.
 5. Stawka 8,5% dotyczy:
  -przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100.000 zł (od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów),
  -przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolneg,
  -przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego,
  -prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
  -prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportażu .
 6. Stawka 5,5% dotyczy przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton oraz uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów.
 7. Stawka 3,0% dotyczy przychodów:
  -z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  -z działalności usługowej w zakresie handlu,
  -ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,
  -z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz rezerw z ryb i innych surowców z połowów.
 8. Stawka 2% dotyczy przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Kiedy ryczałt nie wystąpi?

Ryczałt nie może być zastosowany m.in. w przypadku prowadzenia apteki, lombardu, działalności kantorowej, handlowania częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzania wyrobów objętych akcyzą (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii).

Z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym wyłączone jest również świadczenie szeregu usług, w tym m.in. usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Oceń naszą stronę!
[Liczba ocen: 4 Średnia: 5]